Co należy zrobić, aby komornik mógł zacząć odzyskiwanie należności (czy potrzebny wyrok sądowy)

Do wszczęcia egzekucji konieczna jest inicjatywa wierzyciela. Jednak przed wszczęciem egzekucji wierzyciel musi najpierw złożyć pozew o zapłatę do sądu w celu uzyskania wyroku lub nakazu zapłaty, w którym została zasądzona od dłużnika na rzecz wierzyciela należność pieniężna. Po uprawomocnieniu się wyroku wierzyciel musi złożyć w sądzie, który wydał orzeczenie, wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. W przypadku nakazów zapłaty oraz wyrokowi zasądzającemu alimenty sąd klauzulę wykonalności nadaje z urzędu i doręcza go wierzycielowi. Po uzyskaniu orzeczenia opatrzonego klauzulą wykonalności wierzyciel może zwrócić się do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 

Co oznaczają podstawowe pojęcia - dłużnik, wierzyciel, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy.

Wierzycielem określamy podmiot, któremu zgodnie z treścią tytułu wykonawczego należy się określone świadczenie i który dąży do uzyskania tego świadczenia w drodze egzekucji.

Dłużnik to podmiot, który według treści tytułu wykonawczego ma obowiązek spełnić określone świadczenie i przeciwko któremu toczy się egzekucja.

Tytułem egzekucyjnym jest dokument stwierdzający obowiązek określonego świadczenia, jeżeli przepisy tak stanowią. Z tytułu egzekucyjnego musi wynikać, kto jest wierzycielem, a kto dłużnikiem, oraz jaka jest treść roszczenia wierzyciela, a zarazem obowiązku świadczenia dłużnika. Zgodnie z art. 777 § 1 kpc tytułami egzekucyjnymi są:

CZYTAJ CAŁOŚĆ
 

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć komornikowi

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel musi złożyć komornikowi wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym (wyrokiem, nakazem zapłaty opatrzonym klauzulą wykonalności).

Wniosek egzekucyjny ma podstawowe znaczenie dla postępowania egzekucyjnego, ponieważ organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela. Organ egzekucyjny nie może wyjść poza jego żądanie, nawet jeżeli z tytułu wykonawczego wynika co innego. Wniosek powinien spełniać wymogi formalne określone w art. 797 kpc. We wniosku egzekucyjnym należy wskazać:

 • oznaczenie organu egzekucyjnego, do którego wniosek jest skierowany,
 • imię i nazwisko lub nazwę stron tj,. wierzyciela i dłużnika, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • oznaczenie pisma jako wniosku o wszczęcie egzekucji,
 • osnowę wniosku czyli świadczenie, które ma być spełnione oraz sposób egzekucji. Świadczenie powinno wynikać z tytułu wykonawczego. Może ono być określone w wysokości, jaką wymienia tytuł wykonawczy, z podaniem dokładnej pretensji głównej, należności ubocznych, zwłaszcza odsetek, ich wysokości i daty, od której należy je liczyć. Sposoby egzekucji podane są w kodeksie postępowania cywilnego.
 • podpis wierzyciela lub innego podmiotu uprawnionego do zgłoszenia wniosku,
 • wymienienie załączników
CZYTAJ CAŁOŚĆ
 

Jakiego rodzaju dobra może zajmować komornik (ruchomości, nieruchomości, wynagrodzenia, akcje itd.)

W ramach poszczególnych rodzajów egzekucji można wyodrębnić określone sposoby egzekucji.

Egzekucję można podzielić na poszczególne jej sposoby przede wszystkim w zależności od rodzaju mienia, do którego się ją kieruje, ale także z uwagi na pożądany sposób zachowania się dłużnika, nakazany w tytule egzekucyjnym.

W egzekucji świadczeń pieniężnych występują następujące sposoby egzekucji:

 • egzekucja z ruchomości (art. 844-879 kpc),
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę (art. 880-888 kpc),
 • egzekucja z rachunków bankowych (art. 889-894 kpc),
 • egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych (art. 895-912 kpc),
 • egzekucja z nieruchomości (art. 921-1013 kpc),
 • egzekucja ze statków morskich (art. 1014-1022).
CZYTAJ CAŁOŚĆ
 

Jakich dóbr i w jakich okolicznościach komornik nie może zająć. Ograniczenia egzekucji.

Na podstawie przepisów ogólnych o postępowaniu egzekucyjnym, zgodnie z art. 829 kpc, egzekucji nie podlegają następujące ruchomości:

 • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu. Do niezbędnych przedmiotów urządzenia domowego należy zaliczyć meble i urządzenia sanitarne, takie jak np. łóżko czy stół. Określenie to nie obejmuje natomiast takich przedmiotów, jak telewizor, pralka, lodówka, radio itd. Ustalenie jakie ubranie jest ubraniem codziennym dłużnika zależy od tego, jaki zawód dłużnik wykonuje, jakie są jego zwyczaje i potrzeby,
 • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca. Wskazany tu termin jednego miesiąca liczy się od dnia zajęcia. Ustalenie jacy członkowie rodziny pozostają na utrzymaniu dłużnika wynika z określonych okoliczności faktycznych. Najczęściej dotyczy to osób zamieszkujących wspólnie z dłużnikiem.
 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych,
 • u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę - pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy .pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie,
 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową. Przedmioty niezbędne do nauki to np. zeszyty, książki i to nawet wówczas gdy mają znaczną wartość majątkową. Ograniczenia dotyczące przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych gdy dłużnikiem jest parafia obejmują świątynie, urządzenia świątyń, szaty i urządzenia liturgiczne, figury, krzyże itp. (orzeczenie SN z 17.11.1969 r., III CZP 68/69, OSN 1970, Nr 2, poz. 29).
CZYTAJ CAŁOŚĆ
 

Czy wierzyciel może podejmować jednocześnie własne działania w celu odzyskania należności albo dostarczać komornikowi informacji zdobytych samodzielnie

Wierzyciel powinien zgromadzić informacje na temat majątku dłużnika jeszcze przed wszczęciem postępowania rozpoznawczego, umożliwi mu to bowiem podjęcie decyzji, co do celowości dochodzenia roszczenia na drodze sądowej. Często wiedzę na temat majątku dłużnika pozwalają uzyskać wcześniejsze kontakty wierzyciela z dłużnikiem. Szczególnie istotne są następujące informacje:

 • czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, a jeżeli tak, to w jakiej formie organizacyjno-prawnej,
 • gdzie znajduje się siedziba przedsiębiorstwa dłużnika,
 • jeżeli dłużnik prowadzi działalność handlową, to gdzie znajdują się punkty handlowe oraz gdzie magazynowane są towary,
 • jeżeli dłużnik prowadzi działalność produkcyjną, to gdzie znajdują się maszyny, gdzie przechowywane są surowce i gotowe produkty,
 • w jakim banku dłużnik posiada rachunki bankowe,
 • czy dłużnik posiada samochody,
 • czy dłużnik posiada inne wartościowe ruchomości,
 • czy dłużnik pracuje, a jeżeli tak, to gdzie,
 • czy dłużnik pobiera rentę lub emeryturę.
CZYTAJ CAŁOŚĆ
 

We wnioskach są dwa typy formularzy: wniosek egzekucyjny i wniosek egzekucyjny - alimenty. Czy egzekucja alimentów jest specjalnym rodzajem egzekucji?

Do egzekucji świadczeń alimentacyjnych stosuje się przepisy art. 844-1040 kpc z modyfikacjami wynikającymi z art. 1081-1087 kpc. Przepisy regulujące egzekucję świadczeń alimentacyjnych odnoszą się do alimentów w ścisłym tego słowa znaczeniu (art. 128 kro) oraz do wszelkich świadczeń mających charakter rent alimentacyjnych (art. 903, 907 kc).

Do egzekucji alimentów mogą mieć zastosowanie wszystkie sposoby egzekucji, a więc z ruchomości, nieruchomości, rachunku bankowego i najczęściej z wynagrodzenia za pracę (art. 1088 kpc).

Z uprzywilejowanego charakteru roszczeń alimentacyjnych wynikają odrębności postępowania egzekucyjnego. Dotyczą one następujących zagadnień, unormowanych w art. 1081-1087 kpc:

CZYTAJ CAŁOŚĆ